Instytut Sztuk Wizualnych

Doktoryzacja

Instytut Sztuk Wizualnych posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora sztuki w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kierownik studiów doktoranckich prof dr hab. Małgorzata Bielecka
Sekretariat pok.212
tel.: +48 41 349 66 51
dyżur:

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Załącznik do Uchwały Nr 21/2017 Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego z dnia 19 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 roku poz. 882 z późniejszymi zmianami) zwana dalej ustawą;
2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadania tytułu profesora (Dz. U. z 2016 roku poz. 1586). Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 października 2007 r. oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki piękne na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 września 2007 r.).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stopień naukowy doktora jest nadawany w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia.
2. Czynności wchodzące w skład przewodu doktorskiego obejmują: wstępną ocenę koncepcji rozprawy doktorskiej i dorobku naukowego/artystycznego kandydata przez samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego każdorazowo wyznaczonego przez prodziekana ds. naukowych i artystycznych, powołanie Komisji Doktorskiej, wszczęcie przewodu doktorskiego, powołanie promotora, drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego, powołanie komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej, dyscyplin dodatkowych, którymi są: filozofia – dla dyscypliny naukowej pedagogika, historia sztuki lub nauk o sztuce dla dyscypliny artystycznej – sztuki piękne oraz z języka obcego nowożytnego, poprzedzających obronę publiczną rozprawy doktorskiej, wyznaczenie recenzentów, przeprowadzenie publicznej obrony, nadanie stopnia naukowego doktora oraz (ewentualnie) wyróżnienie rozprawy doktorskiej. Powyższe czynności kończą się uchwałami Rady Wydziału za wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 3 Regulaminu.
3. Uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony i przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Rada Wydziału przekazuje odpowiedniej Komisji Doktorskiej powołanej zgodnie z § 1 pkt 4 Regulaminu na mocy uchwały Rady Wydziału.
4. Do zaopiniowania wniosku kandydata o otwarcie przewodu doktorskiego oraz zaopiniowania przedłożonej dokumentacji stanowiącej jego uzasadnienie i przygotowania projektu Uchwały Rady Wydziału o wszczęciu przewodu doktorskiego, a także przyjęcia uchwał wymienionych w § 1 pkt 3 Rada Wydziału powołuje odpowiednie komisje doktorskie spośród swoich członków posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, bądź równoważne uprawnienia w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej. Propozycje składu komisji, w liczbie co najmniej siedmiu członków Rady Wydziału, z czego minimum pięciu reprezentujących daną dyscyplinę naukową lub artystyczną oraz szczegółowe kwalifikacje merytoryczne, łącznie ze wskazaniem kandydata na jej przewodniczącego dziekan przedstawia Radzie Wydziału w formie projektu uchwały. W skład Komisji Doktorskiej wchodzą każdorazowo, po ich powołaniu w danym przewodzie doktorskim: recenzenci rozprawy, promotor, drugi promotor, kopromotor także promotor pomocniczy (bez prawa głosu). Posiedzenia komisji doktorskiej, poza publiczną obroną, odbywają się bez udziału kandydata na doktora.
5. Przewody doktorskie, w ramach których są przygotowywane:
1) rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej,
2) interdyscyplinarne rozprawy doktorskie mogą być prowadzone wspólnie w zakresie jednej lub kilku dyscyplin naukowych.

6. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego ma prawo zgłosić propozycję osoby promotora, drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
7. Uchwały Komisji Doktorskiej podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.
8. Do udziału w głosowaniach, o których stanowi ust.2 uprawnieni są członkowie Rady Wydziału posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź równoważne kwalifikacje. Ponadto osobami uprawnionymi do głosowania są recenzenci, promotor, drugi promotor lub kopromotor rozprawy doktorskiej.
9. Promotorem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, stopień doktora habilitowanego lub inne, równoważne uprawnienia w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej bądź artystycznej.
10. Promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełni istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
11. Do wniosku o wyznaczenie promotora pomocniczego należy dołączyć:
1) zgodę kandydata do pełnienia funkcji promotora pomocniczego, wraz z jego oświadczeniem dotyczącym liczby przewodów, w których pełni on funkcję promotora pomocniczego;
2) syntetyczną charakterystykę zainteresowań naukowo-badawczych kandydata do pełnienia funkcji promotora pomocniczego wraz z listą publikacji w zakresie tematycznym przygotowywanej rozprawy doktorskiej;
3) pisemną akceptację przez dotychczasowego opiekuna naukowego kandydatury osoby proponowanej do pełnienia funkcji promotora pomocniczego;
4) proponowany zakres zadań promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim i sposób ich realizacji toku przygotowywanej przez doktoranta rozprawy, zaakceptowany w formie pisemnej (podpisany) przez: opiekuna naukowego, kandydata do pełnienia funkcji promotora pomocniczego i przez osobę ubiegającą się o wszczęcie przewodu.

12. Osoba powołana do pełnienia funkcji promotora pomocniczego, której nadano następnie, przed zakończeniem przewodu doktorskiego, stopień doktora habilitowanego (ale też która uzyskała uprawnienia równoważne na podstawie art. 21a ustawy) może dalej pełnić tę funkcję.
13. Promotor pomocniczy powoływany jest na tym samym posiedzeniu, na którym podejmowana jest uchwała w przedmiocie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora. Po wszczęciu przewodu doktorskiego powołanie promotora pomocniczego, jest możliwe najpóźniej na kolejnej Radzie Wydziału po wszczęciu przewodu i tylko w sytuacji braku uprzedniej zgody Rady Wydziału na wcześniej wskazanego promotora pomocniczego.
14. Promotor pomocniczy może zostać odwołany przez Radę Wydziału na każdym etapie przewodu doktorskiego, w którym pełni on funkcję, na pisemny, skierowany do Dziekana Wydziału a uzasadniony wniosek: promotora, doktoranta lub promotora pomocniczego. W sytuacji, w której promotor przestanie pełnić swoją funkcję, funkcja promotora pomocniczego wygasa automatycznie.
15. Promotor pomocniczy może sprawować opiekę nad maksymalnie dwoma osobami mającymi otwarty przewód doktorski.
16. W przypadku odwołania promotora pomocniczego z pełnienia funkcji w trakcie trwania przewodu, bądź też w przypadku podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o nienadaniu stopnia naukowego doktora, promotor pomocniczy nie ma prawa do wykazywania informacji o pełnieniu funkcji promotora pomocniczego w postępowaniach awansowych.
17. W przypadku odwołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim nie dopuszcza się możliwość powołania kolejnego promotora pomocniczego.
18. Za pełnienie opieki naukowej nad doktorantem promotorowi pomocniczemu nie przysługuje wynagrodzenie.

WSZCZĘCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO

§ 2.

1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, zwana dalej „kandydatem”, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu przedstawia dziekanowi:
1) oryginał lub uwierzytelnioną kopię dyplomu magistra lub, w szczególnym przypadku, dyplom licencjata, o ile kandydat uzyskał „Diamentowy Grant” w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki;
2) propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki albo sztuki i dyscypliny naukowej albo artystycznej, w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby promotora, drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego, oraz dyscypliny dodatkowej;
3) wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych albo dorobku artystycznego wraz z zapisem dzieł artystycznych odpowiednim ze względu na rodzaj dzieła i dokumentacją ich publicznej prezentacji (w formie papierowej i elektronicznej w formacie PDF lub JPG) oraz informację o działalności popularyzującej naukę lub sztukę;
4) informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
5) kandydat wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego może przedstawić:
a) certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego wymieniony w załączniku do rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego,
b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
2. Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.
3. W oparciu o przedstawioną dokumentację oraz wstępną ocenę koncepcji rozprawy doktorskiej i dorobku naukowego/artystycznego kandydata przez samodzielnego pracownika naukowo-dydaktycznego dziekan wnioskuje do Rady Wydziału o powołanie odpowiedniej Komisji Doktorskiej oraz jej przewodniczącego.
4. Przewodniczący Komisji Doktorskiej przygotowuje i nadzoruje przebieg czynności formalnych związanych z przeprowadzeniem przewodu.
5. Komisja Doktorska zapoznaje się z dokumentacją przedstawioną przez kandydata na doktora i w przypadku pozytywnej opinii, przedkłada Radzie Wydziału projekt uchwały o wszczęcie przewodu doktorskiego, zatwierdzeniu tematu rozprawy oraz powołaniu promotora, drugiego promotora lub promotora pomocniczego , kopromotora.
6. Projekt uchwały przedstawia na posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczący odpowiedniej Komisji Doktorskiej. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania podejmuje uchwałą dotyczącą:
1) wszczęcia przewodu doktorskiego,
2) powołania promotora, drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego,
3) zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej.
7. W uzasadnionych przypadkach, przy pozytywnej opinii Komisji Doktorskiej, kandydat na doktora może wnioskować o zmianę promotora lub zmianę tytułu rozprawy doktorskiej. Zmiany wprowadzane są uchwałą Rady Wydziału.
8. Na wniosek przewodniczącego Komisji Doktorskiej dziekan może wyznaczyć nauczyciela akademickiego (wskazanego przez przewodniczącego) do obowiązków którego będzie należało przygotowanie protokołów z posiedzeń komisji, w tym z publicznej obrony.

EGZAMINY DOKTORSKIE

§ 3.

1. Rada Wydziału powołuje odpowiednie komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:
1) dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy po przedstawieniu rozprawy doktorskiej i uzyskaniu minimum jednej pozytywnej recenzji na wniosek Komisji Doktorskiej,
2) dyscypliny dodatkowej (filozofii, historii sztuki lub nauk o sztuce),
3) języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, francuski lub rosyjski).

§ 4.

1. W skład komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej bądź artystycznej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor, drugi promotor, koopromotor i promotor pomocniczy (bez prawa głosu). Ponadto, w skład komisji mogą wchodzić recenzenci rozprawy doktorskiej.
2. W skład komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny dodatkowej wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym przynajmniej jedna posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub też inne równoważne uprawnienia w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej bądź artystycznej odpowiadającej temu egzaminowi.
3. W skład komisji przeprowadzającej egzamin z języka obcego nowożytnego wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym jedna ucząca tego języka na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
4. Terminy egzaminów ustala dziekan w porozumieniu z Komisją Doktorską i komisjami egzaminacyjnymi.
5. Kandydat na doktora składa każdy egzamin doktorski oddzielnie.
6. Z przebiegu każdego egzaminu sporządza się protokół, w którym zapisuje się postawione pytania, ocenę z odpowiedzi oraz wynik ostateczny. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.
7. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Rada Wydziału, na wniosek kandydata na doktora, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

ROZPRAWA DOKTORSKA

§ 5.

1. Rozprawa doktorska powinna być złożona, wraz z raportem z systemu antyplagiatowego, przez promotora do dziekana za pośrednictwem dziekanatu, wraz z opinią promotora, w pięciu egzemplarzach w formie pisemnej (w tym jeden drukowany dwustronnie) i elektronicznej. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim oraz streszczeniem w języku polskim i angielskim. Praca musi zawierać dokumentację wizualną części artystycznej (portfolio).
2. Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, drugiego promotora, kopromotora i promotora pomocniczego, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Rozprawa doktorska powinna mieć formę oraz spełniać kryteria zawarte w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
3. Za zgodą Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego rozprawa doktorska może być przedstawiona w języku innym niż polski. Rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym powinna być również opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim.
4. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie Internetowej Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się w dniu podjęcia przez komisję doktorską uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, a recenzje w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.
5. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, powołuje na wniosek komisji doktorskiej co najmniej dwóch recenzentów spośród osób zatrudnionych w szkole wyższej lub jednostce organizacyjnej innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora/doktora sztuki i niebędących członkami Rady Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach.
6. Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje przewodniczący komisji doktorskiej. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę doktorską kandydat przedkłada przewodniczącemu komisji doktorskiej, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają komisji doktorskiej recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy doktorskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie.

PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

§ 6.

1. Komisja Doktorska po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lub nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony.
2. Uchwała Komisji Doktorskiej podjęta jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów i powinna zawierać:
1) stwierdzenie o zdaniu przez kandydata na doktora wymaganych egzaminów doktorskich,
2) stwierdzenie, czy rozprawa doktorska w świetle otrzymanych recenzji i opinii promotora spełnia formalne wymagania,
3) stwierdzenie o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony.
3. Po przyjęciu przez Komisję rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony, jeden egzemplarz rozprawy zostaje złożony w Czytelni Wydziału w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią. W przypadku, gdy pracę doktorską stanowi dzieło artystyczne, zostaje złożona wizualna dokumentacja łącznie z opisem. Ponadto kandydat na doktora zobowiązany jest do przedstawienia (na okres 10 dni przed wyznaczonym terminem obrony) publicznej prezentacji dzieła artystycznego. Publiczna prezentacja dzieła nie może zawierać innych elementów niż te, które stanowią pracę doktorską i zostały poddane recenzji. W przypadku nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej i niedopuszczenia jej do publicznej obrony, Komisja Doktorska przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Radzie Wydziału.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

§ 7.

1. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Komisji Doktorskiej z udziałem promotora, drugiego promotora, kopromotora i recenzentów.
2. Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
3. Na co najmniej 10 dni przed terminem obrony, dziekan zawiadamia członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego bądź inne, równoważne kwalifikacje, a także jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora w danej dyscyplinie naukowej lub stopnia doktora sztuki w danej dyscyplinie artystycznej o dacie i miejscu obrony (z uwzględnieniem zawiadomienia elektronicznego).
4. Ogłoszenie o dacie i miejscu obrony należy również zamieścić na wyznaczonej tablicy w siedzibie Wydziału oraz na stronie internetowej Wydziału.

§ 8.

Podczas publicznej obrony pracy doktorskiej:
1) promotor przedstawia kandydata na doktora i jego osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
2) kandydat na doktora przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej (autoreferat), i składa je również w formie pisemnej;
3) recenzenci przedstawiają recenzje pracy doktorskiej;
4) w razie nieobecności któregoś z recenzentów przewodniczący Komisji Doktorskiej zarządza odczytanie recenzji przez innego członka Komisji;
5) kandydat ustosunkowuje się do recenzji;
6) przewodniczący otwiera dyskusję, w której prawo do zadawania pytań kandydatowi i wypowiedzi mają wszyscy obecni;
7) dyskusję kończy wypowiedź kandydata.

§ 9.

1. Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej Komisja Doktorska odbywa posiedzenie niejawne, na którym podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Protokół z posiedzenia Komisja Doktorska przedkłada dziekanowi.
2. Komisja Doktorska przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia go na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału.
3. Rada Wydziału podejmuje decyzję o nadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie pedagogika lub doktora sztuki w dyscyplinie sztuki piękne w drodze uchwały w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
4. Uchwała Rady Wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora/doktora sztuki staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10.

1. W przypadku sformułowania wniosku o wyróżnienie rozprawy doktorskiej przez recenzenta lub recenzentów, Komisja Doktorska, po przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, rozpatruje ten wniosek i w przypadku pozytywnej opinii wnioskuje do Rady Wydziału o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.
2. Uchwałę w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej podejmuje Rada Wydziału w głosowaniu tajnym. Uchwała jest prawomocna z chwilą jej podjęcia. Opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego regulują odrębne przepisy.

§ 11.

Rada Wydziału może podjąć uchwałę w przedmiocie umorzenia postępowania o nadanie stopnia doktora/doktora sztuki w przypadku:
1) niezłożenia rozprawy doktorskiej w ciągu 5 lat od daty otwarcia przewodu po zasięgnięciu opinii promotora,
2) nieprzystąpienia do egzaminów doktorskich w wyznaczonym terminie,
3) dwukrotnego uzyskania wyniku niezadowalającego z egzaminu doktorskiego,
4) złożenia wniosku kandydata na doktora o zamknięcie przewodu,
5) śmierci kandydata,
6) nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej przez Komisję Doktorską (powołaną zgodnie z §1 ust 3 regulaminu),
7) nieprzyjęcia obrony przez przez Komisję Doktorską (powołaną zgodnie z §1 ust 3 regulaminu),
8) nieprzyjęcia uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora przez Radę Wydziału,
9) stwierdzenia że praca stanowi plagiat.

§ 12.

Rada Wydziału w drodze uchwały może stwierdzić nieważność postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania stopnia, osoba ubiegająca się o jego nadanie przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego.

§ 13.

Osoba, której nadano stopień naukowy doktora/doktora sztuki otrzymuje dyplom według wzoru obowiązującego w UJK w Kielcach.

§ 14.

Dokumentację przewodów doktorskich prowadzi Dziekanat Wydziału.

§ 15.

Przewody doktorskie otwarte do 19 stycznia 2017 r. na podstawie dotychczasowych regulaminów będą prowadzone w przewidzianym przez nie trybie.

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Kielce, dnia 19 stycznia 2017 r.

DOKTORANCI Z DYSCYPLINY SZTUKI PIĘKNE ZA POŚREDNICTWEM PROMOTORA SKŁADAJĄ:

1. Dokument w wersji papierowej – opis pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim, zawierający również streszczenie opisu pracy w języku angielskim – w 5 egzemplarzach.
2. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Rektora Nr 5/2009 z dnia 9 lutego 2009 r. z późn. zmianami – min. 1 egz.
3. Płytę CD/DVD (5 szt.) zawierającą wersję elektroniczną opisu pracy ze streszczeniem, w minimum 2 plikach, dołączoną do każdego egzemplarza pracy doktorskiej:
3.1. – plik z opisem pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim, z treścią identyczną jak w wersji papierowej, za wyjątkiem streszczenia, które powinno być w osobnym pliku (nie należy umieszczać w tym pliku dokumentacji fotograficznej dzieł);
3.2. – plik ze streszczeniem opisu pracy doktorskiej w języku angielskim identyczny co do zawartości ze streszczeniem zawartym w dokumencie papierowym;
3.3. – pliki ze streszczeniem opisu pracy doktorskiej w języku polskim identyczny co do zawartości ze streszczeniem zawartym w dokumencie papierowym;
3.4. Wymagania odnośnie wersji elektronicznej opisu pracy:
3.4.1. Opis pracy doktorskiej musi być zawarty w całości w co najmniej jednym pliku spełniającym wymagania, w nazwie którego jest fraza „opis_pracy_doktorskiej”;
3.4.2. Streszczenie pracy doktorskiej musi być zawarte w całości w co najmniej jednym pliku spełniającym wymagania, w nazwie którego jest fraza „streszczenie_pracy_doktorskiej_język…”;
3.4.3. Opis pracy doktorskiej lub streszczenie pracy doktorskiej może być zawarte dodatkowo również w plikach niespełniających wymogów (np. co do rozmiaru pliku) pod warunkiem, że posiadają inną frazę nazwy pliku niż zastrzeżona;
3.4.4. Na nośniku mogą znajdować się również pliki w formatach innych niż wymagane, w szczególności dotyczy to plików graficznych;
3.4.5. Dopuszcza się, aby plik z opisem pracy doktorskiej, o którym mowa w pkt 3.3.1, nie zawierał tych grafik, które zawarto w osobnych plikach;
3.4.6. Wymaga się, aby duże grafiki zapisane były w osobnych plikach;
3.4.7. Wymagania odnośnie nazewnictwa plików:
3.4.7.1.Wszystkie pliki zapisane na nośniku elektronicznym muszą mieć następujący format: rok_indeks_nazwisko_imię_fraza.rozszerzenie, gdzie: rok = rok kalendarzowy złożenia pracy, indeks = numer indeksu doktoranta, nazwisko = nazwisko doktoranta, imię = imię doktoranta, fraza = pozostała część nazwy pliku, rozszerzenie = rozszerzenie nazwy pliku określające format pliku. Przykłady poprawnych nazw plików (wszystkie z nich mogą być jednocześnie użyte na jednej płycie CD/DVD):

2015_3456_Kowalska_Anna_opis_pracy_doktorskiej.doc,
2015_3456_Kowalska_Anna_streszczenie_pracy_doktorskiej_język polski.pdf,
2015_3456_Kowalska_Anna_streszczenie_pracy_doktorskiej_język angielski.pdf,
2015_3456_Kowalska_Anna_grafika_nr_1.tiff,
2015_3456_Kowalska_Anna_grafika_nr_2.svg,
2015_3456_Kowalska_Anna_całość_pracy.pdf;
W nazwie pliku nie wystąpi _indeks_ dla osób nie będących uczestnikami studiów doktoranckich .

3.4.7.2.Następujące frazy z nazwy plików są zastrzeżone:
3.4.7.2.1. opis_pracy_doktorskiej – musi zawierać wersję elektroniczną pracy doktorskiej, o której mowa w punkcie 3.3.1, zawierającą część tekstową pracy;
3.4.7.2.2. streszczenie_pracy_doktorskiej – musi zawierać wersję elektroniczną streszczenia pracy doktorskiej, o której mowa w punkcie 3.3.2, zawierającą część tekstową streszczenia pracy.
3.4.8. Wymogi co do formatu plików:

Pliki zawierające opis pracy oraz streszczenie pracy muszą być w formacie DOC / DOCX / ODT / RTF oraz dodatkowo PDF.

Kielce, dnia 12.12.2017 r.

Informację przygotowali:
Prodziekan ds. naukowych i artystycznych prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk
Kierownik dziekanatu mgr Dorota Stępień; e-mail: Dorota.Stepien@ujk.edu.pl

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.