Instytut Sztuk Wizualnych

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kierunek: Sztuki plastyczne

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja1
dr hab. prof. UJK Teresa Ślusarek
zastępca dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych

ds. kształcenia
2 dr hab. prof. UJK Magdalena Szplit-Królikowska nauczyciel akademicki
3 dr hab. prof. UJK Jowita Mormul nauczyciel akademicki
4 dr hab. Paweł Opalińskik nauczyciel akademicki
5 dr Jacek Jaźwierski nauczyciel akademicki
6 dr Maciej Zdanowicz nauczyciel akademicki
7 dr Arkadiusz Sędek nauczyciel akademicki
8 dr Rafał Urbański przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków okręgu kieleckiego
9 Anna Kaleta studentka
Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Kierunek: Wzornictwo

Lp. Tytuł/stopień naukowy Imię i nazwisko Pełniona funkcja1
dr hab. prof. UJK Teresa Ślusarek
zastępca dyrektora Instytutu Sztuk Wizualnych

ds. kształcenia
2 dr hab. prof. UJK Katarzyna Ziołowicz nauczyciel akademicki (dyrektor Instytutu Sztuk Wizualnych)
3 dr Justyna Pikulska nauczyciel akademicki
4 dr Ewa Bujak nauczyciel akademicki
5 dr Jakub Matys nauczyciel akademicki
6 dr Marek Osman nauczyciel akademicki
7 dr Dominika Starz nauczyciel akademicki
8 mgr Michał Woś przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych, dyrektor ds. sprzedaży Von Hagen Polska Sp. z o.o.
9 Renata Gancarska studentka, procedury
Opis USZJK

Jednym z celów strategicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) jest zapewnienie jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie. Zapewnieniu tego służą w szczególności postanowienia Deklaracji Bolońskiej, Europejska i Polska Rama Kwalifikacji oraz wytyczne określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Proces budowy kompleksowej polityki ukierunkowanej na doskonalenie jakości kształcenia ulega ciągłemu doskonaleniu, odpowiadając zmieniającym się standardom europejskim i polskim wymaganiom prawnym. Jego początkiem było wprowadzenie ogólnouczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Jego przejawem było zaimplementowanie w Uniwersytecie Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), uchwalonej pod koniec 2015 r. Zgodnie z Ustawą zmienił się sposób opisu uzyskiwania kwalifikacji, zgodnie z odpowiednim poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), w tym kwalifikacji na poziomie 6-8, odnoszących się bezpośrednio do kwalifikacji nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego. W rozumieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „jakość” obejmuje doskonalenie „zarządzania jakością kształcenia” oraz doskonalenie „jakości zarządzania instytucją” poprzez pomiar stopnia realizacji oczekiwań kluczowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych oraz wdrożenie mechanizmów, które minimalizują odchylenia pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi rezultatami. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach celem poprawy jakości kształcenia, realizuje także działania doskonalenia jakości w obszarze zarządzania zasobami Uczelni tj.: finansów, infrastruktury dydaktyczno-naukowej i teleinformatycznej, wiedzy oraz kadry. W roku akademickim 2012/2013 Uchwała Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ukonstytuowała funkcjonowanie szeregu podmiotów, które niezależnie od siebie wdrażały rozwiązania o charakterze projakościowym. Zostały one związane w jedną, spójną, ogólnouniwersytecką strukturę: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Został on wprowadzony uchwałą Senatu Nr 26/2013. Aktualnie obowiązuje Uchwała Nr 245/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Uczelnianego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia (USZJK), zmieniająca układ i zasady funkcjonowania tego Systemu. Załącznik do niej stanowi nowa struktura USZJK.

Struktura USZJK

Struktura USZJK
Księga procedur

Dokumenty do pobrania

Księga procedur
Procedury obowiązujące od roku akademickiego 2019/2020
Procedury obowiązujące do roku akademickiego 2018/2019
Procedury obowiązujące w roku akademickim 2016/2017
Procedury obowiązujące do roku akademickiego 2015/2016

PROCEDURY

Dokumenty do pobrania

WSZJK-WS/1Procedura dyplomowania
WSZJK-WS/2 Procedura weryfikacji efektów uczenia się
WSZJK-WS/3 Procedura hospitacji
WSZJK-WS/4 Procedura udostępniania informacji publicznej

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.