Instytut Sztuk Wizualnych

Urszula Ślusarczyk

Urszula Ślusarczyk

Urszula Ślusarczyk Ur. w 1968 roku w Lublinie. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. Dyplom w 1994 r. Uprawia malarstwo, grafikę i fotografię. Aktualnie profesor zwyczajny w Instytucie Sztuk Wizualnych oraz prodziekan Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2000 r. Organizatorka konferencji i wystaw problemowych m.in. „Natura Natury” w latach 2001 oraz 2003/04. Autorka 45 wystaw indywidualnych oraz uczestniczka ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w kolekcjach publicznych i prywatnych w Polsce, Niemczech, Szwecji, Francji, Hiszpanii, USA i Włoszech. Mieszka w Puławach.

Urszula Ślusarczyk konsekwentnie dąży do ominięcia przedmiotu, a zarazem nadania obrazowej płaszczyźnie samoistnej witalności. Artystka poszukuje mitycznego punktu, w którym materia ożywa, co stanowi przeczucie początku. Prace skłaniają do skupienia uwagi na jego prapoczątkach poprzez kwestionowanie ustalonych form widzenia świata.

Urszula Slusarczyk Born in Lublin in 1968. She attended State Artistic Secondary School in Nałęczów and graduated from the Department of Artistic Education at UMCS, Lublin in 1994. She is a paitner, drawer, graphic artist and photographer. Professor of Art Institute, present vice-dean of the Pedagogical and Artistic Faculty, Jan Kochanowski Uniwersity, Kielce. In 2000 she had a grant of the Minister of Culture and National Heritage. She has had some 45 solo exhibitions and took part in more thanhtdocs 100 group events in Poland and abroad. Her works are exhibited in public and private collections in Poland, Germany, Sweden, France, Spain, USA and Italy. She lives in Pulawy.

Urszula Slusarczyk’s art is consistently trying to omit the object, and at the same time bestow to it an independedent vitaly. The artist is searching mythical point where the matter becomes alive, and each work is a presentiment of the beginning. The works have us focus our attention on the very beginning, by questioning conventional ways of world perception.

Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa
Wystawa

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.